List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Thập Phần lão giới

lượt xem: 2516
Sự thu hút
Shifen Old Street by Xiquinho Silva / CC BY 2.0
Shifen Old Street by Xiquinho Silva / CC BY 2.0

Information

Phố cổ Thập Phần 十分老街 Nơi bạn có thể ước nguyện và thổi đèn trời. Đây là địa điểm du lịch nên có rất nhiều người.