List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

chợ đêm Sĩ Lâm

lượt xem: 2620
Chợ

Information

free

Chợ đêm Sĩ Lâm (士林夜市) Chợ đêm lớn nhất. Có rất nhiều người. Khoảng 100 tuổi. Đi bộ xung quanh và ăn bất cứ thứ gì bạn muốn! Nếu bạn xuống ở ga Jiantan (捷運劍潭站) thay vì ga Shilin, bạn sẽ đến đó ngay.