List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

cầu học viện

lượt xem: 1651
Xem

Information

free
Ponte dell'Accademia
Đó là một cây cầu gỗ.
Ở cầu Rialto có quá nhiều người nên bạn có thể đến đây và ngắm cảnh đẹp.
Bảo tàng Nghệ thuật Accademia ở gần đó.