List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Ngắm Cá Mập Cá Voi Oslob

lượt xem: 2499
Hoạt động
Whale Shark by John Carkeet / CC BY 2.0

Information

$$$
Ngắm Cá Mập Cá Voi Oslob
Bạn có thể nhìn thấy cá mập voi khổng lồ trực tiếp từ mặt nước.
Người ta nói bạn không bao giờ nên chạm vào cá mập voi.
Mất khoảng 3 giờ từ Cebu.
Có rất nhiều người tìm kiếm nó và bạn phải đi từ sáng sớm.
Bạn có thể tìm hiểu ngay bằng cách xem video YouTube (Có kinh nghiệm trong Battle Trip).

đặt chỗ Ngắm Cá Mập Cá Voi Oslob