List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đất ngập nước Cao Mỹ

lượt xem: 219
Công viên
台中高美濕地 by 游琮柏 / CC BY-SA 4.0

Information

高美湿地 (Đất ngập nước Cao Mỹ) (Phát âm: Gaomei Sidi)

Đi dạo.
Nó nằm không quá xa sân bay quốc tế Đài Trung.
liên kêt video