List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà hát Opera Quốc gia Đài Trung

lượt xem: 500
Hiệu suất
National Taichung Theater by Wpcpey / CC BY 4.0

Information

Nhà hát Quốc gia Đài Trung
臺中國家歌劇院 (Google Translation: Nhà hát Opera Quốc gia Đài Trung | ký tự tiếng Trung: Nhà hát Opera Trung Quốc Đài Trung | Táizhōng Guójiā Gējù Yuàn)
Hãy nhìn vào tòa nhà!