List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

lâu đài prague

lượt xem: 1817
Sự thu hút

Information

Pražský hrad (Lâu đài Praha)
Nó vô cùng rộng lớn, với một nhà thờ, cung điện, tu viện và khu vườn. Dinh tổng thống cũng nằm ở đó.
Nhà thờ Vitus có thể được coi là điểm thu hút chính trong lâu đài. Nó có nội thất rộng lớn và nổi tiếng với kính màu, đó là kính màu.