List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

국리박물관 (Bảo tàng Quốc gia)

lượt xem: 609
Bảo tàng
. by Národní muzeum / .

Information

Bảo tàng Národní (Bảo tàng Quốc gia)
Bảo tàng Quốc gia là bảo tàng lớn nhất ở Cộng hòa Séc.
  • bảo tàng lịch sử tự nhiên lịch sử
  • bảo tàng bảo tàng quốc gia
  • Thư viện Bảo tàng Âm nhạc Séc
  • Bảo tàng Náprstek
Ngày 15 tháng 4 năm 1818, nhóm đã ký tuyên bố xác nhận thành lập bảo tàng và nhận được sự chấp thuận của chính quyền và người cai trị Vienna.
Khách sạn lân cận