List of new hotels in 2023
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bánh Mì Huynh Hoa

lượt xem: 1229
Nhà hàng
. by . / .

Information

Từ năm 1989. Một quán bánh mì nơi luôn có hàng người chờ đợi. Có một trang webFacebook .

Khách sạn lân cận