List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập)

lượt xem: 3255
Sự thu hút

Information

$

Dinh Độc Lập (Dinh Độc Lập) Bây giờ gọi là Dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập), nhưng trước hết là Dinh Norodom (Dinh Norodom). Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1868 và hoàn thành vào năm 1871 để chính quyền thực dân Pháp cai trị toàn bộ Đông Dương. Thống đốc lúc đó là Pierre Paul Marie Benoît de La Grandière và nó được sử dụng làm nơi ở chính thức của ông từ năm 1871 đến năm 1887. Từ năm 1887 đến năm 1945, nơi đây được sử dụng làm nơi ở và làm việc chính thức cho các thống đốc sau này. Nó cũng được Nhật Bản sử dụng một thời gian ngắn vào năm 1945.

Khách sạn lân cận