List of new hotels in 2023
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đài quan sát tháp mỏ

lượt xem: 1524
Sự thu hút

Information

$

THÁP CHÍNH ở Frankfurt.

Cao khoảng 200 mét.

Ngoài đài quan sát còn có nhà hàng và sảnh khách trên tầng 53, vì vậy hãy đến đó nếu bạn muốn.

Khách sạn lân cận