List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Thang máy Santa Justa

lượt xem: 1297
Xem

Information

Thang máy Santa Justa (Thang máy Santa Justa | Santa Justa | Santa Justa)

Nó miễn phí nếu bạn có thẻ Lisboa, nhưng bạn phải trả tiền nếu không có.

Đó là một chiếc thang máy rất cũ, hơn 120 năm tuổi và được vận hành bởi con người.

Bạn phải trả thêm một chút để lên đài quan sát.

Nếu bạn muốn trải nghiệm thang máy, bạn có thể đi nó.

Có một lối đi riêng để lên đài quan sát mà không cần đi thang máy.