List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đường hầm thứ 4

lượt xem: 490
Sự thu hút

Information

Hãy tham quan bên trong đường hầm bằng tàu điện.
Đường hầm thứ tư được phát hiện vào ngày 3 tháng 3 năm 1990.
Cách Đường phân giới quân sự chỉ 1,2 km.
Không được phép chụp ảnh bên trong.