List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng Quốc gia Mông Cổ

lượt xem: 2417
Bảo tàng

Information

$
Bảo tàng Quốc gia Mông Cổ
Được thành lập vào năm 1924.
Bảo tàng đầu tiên của Mông Cổ
Bạn có thể xem nhanh lịch sử của Mông Cổ từ xưa đến nay.
Nó được tổ chức tốt theo năm và thời đại, giúp bạn dễ dàng duyệt qua.