List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Sân bay Aso Kumamoto

lượt xem: 214
Sân bay
. by 阿蘇くまもと空港 / .

Information

Ở giữa hư không


Tòa nhà ga mới khai trương vào ngày 23 tháng 3 năm 2023.

Khai thác các chuyến bay nội địa tại Nhật Bản và các chuyến bay quốc tế đến các thành phố ở các quốc gia lân cận (ví dụ: Inch và Đài Bắc).
Các đường bay quốc tế có thể thay đổi, vì vậy vui lòng kiểm tra riêng.