List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Pháo đài Namhansanseong

lượt xem: 3069
Sự thu hút

Information

Trung tâm Di sản Thế giới Namhansanseong
Di sản thế giới UNESCO

Đường mòn
1. Vòng xoay Sanseong – Cổng Bắc – Cổng Tây – Sueojangdae – Yeongchunjeong – Cổng Nam – Vòng quay Nammun
2. Vòng quay Sanseong – Yeongwoljeong – Sungryeoljeon – Cổng Tây – Sueojangdae – Vòng quay Sanseong
3. Trung tâm Di sản Thế giới Kyunggi-do Namhansanseong – Đền Hyeonjeolsa – Beolbong – Đền Janggyeongsa – Đền Mangwolsa – Dongmun – Trung tâm Di sản Thế giới Namhansanseong Kyunggi-do
4. Vòng quay Sanseong – Nammun – Namjangdaeteo – Dongmun – Jisudang – Gaewonsa – Vòng quay Sanseong
5. Trung tâm Di sản Thế giới Kyunggi-do Namhansanseong – Cổng Đông – Dongjangdaeteo – Cổng Bắc – Cổng Tây – Sueojangdae – Yeongchunjeong – Cổng Nam – Cổng Đông – Trung tâm Di sản Thế giới Namhansanseong Namhansanseong

Tháng 1 năm 2010: Được đưa vào Danh sách dự kiến của UNESCO
Tháng 6 năm 2014: Quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới