List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Đôi giày bên sông Danube

lượt xem: 1802
Sự thu hút

Information

Giày trên bờ sông Danube

Người ta kể rằng trong Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã ra lệnh cho người Do Thái cởi giày rồi bắn chết họ.

Khách sạn lân cận