List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Tasqueta de Blai

lượt xem: 1977
Nhà hàng

Information

Nhà hàng nằm trên Carrer De Blai (gọi là Phố Pinchot/Patas).

Một nhà hàng tapas/pincho nổi tiếng.

Xin lưu ý rằng nội thất hẹp.

Khách sạn lân cận