List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Làng Andong Hahoe

lượt xem: 608
Sự thu hút

Information

Nó được đăng ký tại UNESCO .
Xem thông tin

Làng Andong Hahoe (Tài liệu dân gian quan trọng số 122) là ngôi làng dongseong tiêu biểu ở Hàn Quốc, nơi gia tộc Pungsan Ryu đã sinh sống qua nhiều thế hệ trong hơn 600 năm và là nơi có waga (nhà mái ngói) và nhà tranh. được bảo tồn tốt ngay cả trong suốt lịch sử lâu dài của nó.
Tìm hiểu thêm