List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Dosan Seowon

lượt xem: 206
Sự thu hút

Information

Dosan Seowon là một seowon được xây dựng vào năm 1574 để tôn vinh và tưởng nhớ học thức và đức hạnh của Toegye Yi Hwang.
Đây là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.