List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel

Đại học Coimbra

lượt xem: 998

Trường đại học

Information

Đại học Coimbra
kể từ năm 1290 !
Nó được thành lập lần đầu tiên ở Lisbon, sau đó chuyển đến Coimbra vào năm 1308 và tiếp tục cho đến năm 1537. Sau đó, anh định cư ở Coimbra.
Đây là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

347 khóa học
35 chương trình đại học
109 chương trình thạc sĩ
68 chương trình tiến sĩ
25772 học sinh
1760 giáo sư