List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel

Đại học Sogang

lượt xem: 4520

Trường đại học

. by 서강대학교 / .
Information

Khi nghĩ đến Đại học Sogang, người ta nghĩ đến Giáo sư Kim Young-ik đầu tiên.
Đã mở vào tháng 4 năm 1960

Đại học Sogang là cơ sở giáo dục do Dòng Tên thành lập theo tinh thần giáo dục Hàn Quốc, dựa trên đức tin Công giáo và hệ tư tưởng giáo dục Dòng Tên.
Tìm hiểu thêm