List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel

Đại học Chosun

lượt xem: 3540

Trường đại học

Information

Ngày 23 tháng 11 năm 1946, Trường Cao học Đêm Gwangju được đổi tên thành Trường Cao học Chosun.
Vào ngày 26 tháng 5 năm 1948, Trường Cao học Chosun được phê duyệt là Đại học Chosun.
Ngày 10 tháng 3 năm 1953, Đại học Chosun được thăng cấp thành Đại học Chosun (đại học tổng hợp) (thành lập ba trường cao đẳng: Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, Cao đẳng Luật và Cao đẳng Kỹ thuật).
Trường Cao Đẳng Dược thành lập ngày 26/09/1959
Trường Cao đẳng Sư phạm thành lập ngày 9 tháng 1 năm 1965
Trường Y thành lập ngày 22/12/1966
Cao đẳng Nha khoa thành lập ngày 28/12/1973

Tìm hiểu thêm

Nó nằm ở Seonnam-dong, Dong-gu, Thành phố đô thị Gwangju.