List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cá chày Samdado hầm

lượt xem: 601
Nhà hàng

Information

Nhà hàng chuyên về cá chày hấp và cá chày hầm!
Súp cá chày nguyên gốc từ năm 1979 ~ 1980.
Vào ngày 6 tháng 5 năm 2022, Baekban Travels của Heo Young-man, một phiên bản lâu đời của câu cá, với ca sĩ 'Psy' đã được phát sóng.