List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng bom nguyên tử Nagasaki

lượt xem: 300
Bảo tàng

Information

Công ty bảo hiểm hàng hải và cứu hỏa Longsake

Vào lúc 11h02 ngày 9/8/1945, quả bom nguyên tử thứ hai trong lịch sử được thả xuống Hiroshima, sau Hiroshima.
Chúng ta có thể hiểu bom nguyên tử đáng sợ đến mức nào.

Tôi hy vọng Nagasaki trở thành bãi bom nguyên tử cuối cùng.