List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Starbucks Reserve Roastery Milan

lượt xem: 829
quán cà phê

Information

Khai trương vào tháng 9 năm 2018.
Bởi vì đây là Starbucks Reserve nên nó rất rộng.
Nếu bạn muốn uống aa Ý (Americano đá), bạn có thể đến Starbucks.