List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

โซลสแควร์

วิว: 1871
สถานที่ท่องเที่ยว

Information

free

Puerta del Sol (Puerta del Sol | ประตูพระอาทิตย์)

เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของกรุงมาดริด จึงมีหลายสิ่งให้ดูและกินรอบๆ

สถานที่ถ่ายรูปในจัตุรัส:

- รูปปั้นของคาร์ลอสที่ 3

- รูปปั้นหมีและต้นมาโดรโน

- ในจัตุรัสมีกิโลเมตรเซโร (ป้ายบอกทาง 0 กิโลเมตร) บนพื้น ถ่ายรูปโดยให้เท้าอยู่ข้างหน้า

โรงแรมใกล้เคียง