List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Cáp treo Gariwangsan

lượt xem: 300
Xem
. by 가리왕산 / .

Information

Nó nằm trên núi Gariwangsan, nơi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 đã được tổ chức thành công.
Cáp treo chính thức bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2023.

Địa chỉ: 41-35, Jungbong-gil, Bukpyeong-myeon, Jeongseon-gun, Gangwon-do