List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chùa Xanh (Chùa Long Suaten)

lượt xem: 609
Sự thu hút

Information

Wat Rong Suea Ten (Chùa Xanh)
Đó là một ngôi đền khái niệm màu xanh.
Để tham khảo, còn có một ngôi chùa màu trắng .