List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Chợ Nổi Kai Rang

lượt xem: 694
Chợ

Information

Chợ nổi Cái Răng | Chợ Nổi Cái Răng

Chợ nổi: chợ nổi
Cái Răng là một huyện của Cần Thơ.
Mất khoảng 3 giờ để đến Tây Nam bằng ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là nơi Gordon Ramsay đã đến thăm.