List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Bảo tàng Khoa học Thủy sản Quốc gia

lượt xem: 899
Sự thu hút

Information

Bảo tàng Khoa học Thủy sản Quốc gia là bảo tàng biển đầu tiên của Hàn Quốc, được khai trương vào ngày 26 tháng 5 năm 1997, nhằm giới thiệu quá trình phát triển và tương lai của khoa học và công nghệ biển và nghề cá, thúc đẩy sự tò mò của giới trẻ về biển và nghề cá, đồng thời quảng bá rộng rãi về biển đến công chúng. Đây là Bảo tàng Khoa học Thủy sản.

Vào cửa miễn phí.