List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Best hotel in Busan: Lavalse Hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

Nhà máy bia Đức Tawandang

lượt xem: 1251
Tầng thượng/Quán rượu/Quán bar

Information

Nhà máy bia Đức Tawandang là một nhà máy bia nhỏ của Thái-Đức được khai trương vào năm 1999. Đây là nhà hàng đầu tiên giới thiệu khái niệm “Đông gặp Tây” vào bối cảnh ăn uống và giải trí của Thái Lan.

Đó là một nơi tốt để đi xem người Thái vui vẻ như thế nào.