List of new hotels in 2024
Have a look if you are looking for a recently opened hotel
Download sangseek travel map around the world
Highly recommended as it connects to Google Maps navigation!
Get it on Google Play

จัตุรัสเจงกีสข่าน (จัตุรัสสุขบาตาร์)

วิว: 3411
สถานที่ท่องเที่ยว
Sükhbaatar square by Zazaa Mongolia / CC BY-SA 4.0

Information

free
จัตุรัสซุคบาตาร์
นี่คือศูนย์กลางของตัวเมืองอูลานบาตอร์
เมื่อไม่กี่ปีก่อนมันถูกเรียกว่าจัตุรัสซุคบาตาร์ แต่ไม่นานมานี้ถูกเรียกว่าจัตุรัสเจงกีสข่าน
มีร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และพิพิธภัณฑ์มากมายในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นจึงสะดวกในการเดินสำรวจ
พื้นที่รอบๆ จัตุรัสนั้นกว้างและสวย และวิวตอนกลางคืนก็สวยกว่าเป็นพิเศษ ดังนั้นฉันแนะนำให้ไปปั่นจักรยานตอนกลางคืน