Worldwide > Nagoya (Nagoya)

Yabaton Yaba-cho Honten

views: 183

Restaurant

Information

Miso pork cutlet (Misokatsu | Misokatsu) restaurant!
Pork cutlet made with pork from Kyushu.